Drammensmarkas venner hadde konstruktivt møte med kommunene Lier og Drammen tirsdag 18. februar. Les referatet her:

Referat fra møte mellom Drammen kommune (DK), Lier kommune (LK) og Drammensmarkas venner (DMV) i Drammen Rådhus 18. februar 2014

Tilstede: Bjørn Ringstad (DK), Widar Tandberg (DK), Steinar Hennum (LK), Kristoffer Øverland (LK), Joachim Abelseth (DMV) og Tom Helgesen (DMV)

DMV presenterte kort foreningen og dens virkeområde. Ellers var både DK og LK positive til DMV og synes det er flott med foreninger som gir den ”grønne” sektoren støtte. Kommunene synes også det var fint med tiltak som vil føre til å kanalisere ferdselen i sårbare områder.

Når det gjaldt konkrete prosjekter, hadde vi en fin dialog om de forskjellige punktene:

Bedre sykkelforbindelsen med klopper etc. mellom Tverken/Langemyr og Nedre Eiker.Noen alternativer ble drøftet. Vi ble enige om at DMV foreslår dato for befaring på barmark. Hvis hele eller deler av sykkeltraseen blir lagt i Drammens og Oplands Turistforenings (DOT) blåmerkede stier, må DOT kontaktes og samrås. Der strekningen går inn i Nedre Eiker kommune er det også viktig at både kommunen og berørte grunneiere kommer tidlig inn i prosessen.

DK vil i løpet av mai/juni gruslegge Bolstadveien fra Tverken og ned til Turheisens toppstasjon. Dermed vil sykkelforbindelsen på dette strekket bli bra i løpet av sommeren.

Bedre sykkelforbindelsen med klopper etc. mellom Tverken og Eiksetra via Tjuvtjern. DK ville ikke ha tilrettelagt sykkelforbindelse over her fordi DK har vedtatt en reguleringsplan hvor formålet er: ” Å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser”. Kommunen mente en sykkeltrasé gjennom området ville føre til økt sykling og medfølgende terrengskader også på ”sidegrener” som ut på Tverråsutsikten etc. DK hadde imidlertid ingen ting i mot at DMV la sviller etc., som ligger i myrene her fra før, i et nytt ”mønster” hvis det bedrer framkommeligheten for fotvandrere og syklister.

Bjørn Ringstad lanserte ideen om en helt ny sykkeltrasé over til Eikeseterveien fra Undersrud til Kleivdammen/Eggevollen. Altså under Storsteinsfjell og vest for Eriksrudtjern. DMV foreslår dato for befaring av mulig trasé sammen med LK og DL på barmark i mai/juni.

Strekningen Hvalsvollen-Eikdamveien. DMV ønsket å lage noen få forbedringer på skiløypa i Lier kommune mellom svingen i den gamle Hauerntraseen og bommen på Eikdamveien (via Pantegutten og Purkebråtan) for å få skiløypetrasé som krever lite snø og for å få en forbedring av sykkelmulighetene. LK var positive til dette, og DMV foreslår dato for befaring sammen med LK i mai/juni.

Lage en enkel klopp på stien ved Skinka. Dette er omtrent det eneste stedet hvor det er vått på strekningen mellom Solåsblokka/Bera og Tverken. DK mente dette burde være uproblematisk, men DMV måtte bli enige med DOT først om tiltaket. Dette fordi stien er en del av DOTs blåmerkede stinett i Drammensmarka. DMV tar et møte med DOT om dette og andre felles interessepunkter når det gjelder sykling og sykkeltraseer i Drammensmarka.

Få rustet opp traktorveien mellom det nye boligområdet på Stoppenkollen/Flåtan og lysløypenettet ved Stronghytta/Årkvisla. Her ønsker DMV å få skiløypetrasé som krever lite snø og dermed også en forbedring av sykkelmulighetene. LK har dette allerede inne i kommuneplanen, og Kristoffer Øverland fra LK sa at kommunen ikke er fremmed for å ruste opp løypa og for eksempel gjøre denne mer universell ved gruslegging. Dette vil imidlertid koste en hel del penger og blant annet fordre en nokså stor egenandel i tillegg til eventuelle spillemidler. Her må DMV samarbeide med Flåtan vel og DOT for å få med andre støttespillere, og LK fremmer gjerne en søknad om spillemidler. Første mulighet blir 15. oktober, og da bør i så fall finansiering etc. være på plass.

Få kommunen til å skuterkjøre den gamle skitraseen mellom Goliaten og Vrangen etter store snøfall. Overhodet ikke aktuelt denne vinteren med dårlig og utrygg is på vannene. Pr. dags dato har heller ikke DK mannskap og midler til å skuterkjøre skiløyper. Da må det bli økte budsjettrammer i sektoren.

Opprusting av gamle stier/ferdselsårer. Det er greit at DMV vedlikeholder gamle stier/ferdselsårer ved kvisting og hogging av små trær i traseen etc. Til dette kreves ikke grunneiers tillatelse.

 

Drammen 22. februar 2014 Tom Helgesen (referent)