Drammensmarkas venner og Drammens og Oplands Turistforening hadde møte på DOT-kontoret fredag 7. mars.

Referatet fra møtet:

Tilstede: Henning Wikborg, daglig leder i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) og Tom Helgesen, leder i Drammensmarkas venner (DMV)

DMV fortalte kort hva foreningen jobbet med og hva formålet er. DOT og DMV er enige om at de har sterke, felles interesser i Drammensmarka, og foreningene vil samarbeide på best mulig måte for å løse utfordringene framover.

Det ble blant annet drøftet forskjellige alternativer til sykkeltraseer for å knytte kommunene Drammen, Lier og  Nedre Eiker tettere sammen. DOT har fått tildelt store midler for å få til en sykkeltrasé-plan med god skilting for hele Finnemarka, inkludert også kommunene Øvre Eiker og Modum. DOT ønsker tett samarbeid med DMV for å få til optimale løsninger på sykkeltraseer i Drammensmarka. De vill gjerne være med på fellesbefaringer til våren for å se på alternativene. DOT vi ta noen runder internt først når det gjelder tilrettelegging av sykling i blåmerkede stier.

Kloppen over myra ved Skinka ble drøftet. Her ønsker DMV å legge ut planker fordi dette er omtrent det eneste punktet på den blåmerkede DOT- løypa mellom Solåsblokka og Tverken hvor du blir våt på beina en sommerdag. DOT stilte seg positiv til dette, så her kan DMV bare sette i gang med arbeidet.

DMV vil prøve å finne egnede datoer for befaringer i mai-juni sammen med DOT og de berørte kommunene.