Drammensmarkas venner var 10. desember innbudt til et møte hos Glitrevannverket på Landfalltjern sammen med en rekke kommuner og organisasjoner som har tilknytning til Finnemarka. På møtet kom det blant annet fram at det var flere aktører som ønsker økt skilting i området for å tilrettelegge for sykkel og fotturer. Ikke for organisert bruk, men som et folkehelsetiltak for folk flest.

Det var også ønske om mer tilsyn i nedbørsfeltet og med bommer på skogsbilveiene, og alle gav utrykk for at de ønsker strengere krav til motorferdsel og økt håndhevelse av lovverket.

Tiltak som vil bli iverksatt fra Glitrevannverkets side var bedre skilting og info om at Glitre er en drikkevannskilde i inngangen til nedbørsfeltet og opprydding i gamle skilt. Glitrevannverkets nettside må oppgraderes med forskrifter og kart med nedbørsfeltet tilgjengelig og bakgrunnen for forskriftene.

Det ble etablert et arbeidsutvalg med medlemmer fra Statsskog, DNT Drammen og Omegn, Naturvernforbundet i Buskerud, Lier kommune og Glitrevannverket. Sistnevnte lager en skisse til mandat, og utvalget vurderer alternative løsninger for skiltprosjektet for sykkeltraseer og stier og lager innspill til videre arbeid.

Foto: Ragnhild Leirset.