INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I DRAMMENSMARKASVENNER

Tid: Torsdag 30.03.2016 kl 19.00
Sted: Øren skole, Hotvetveien 100, 3023 Drammen. Møterommet blir merket fra hovedinngangen.

Dagsorden:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
§ 8 Årsmøtet Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Dato for årsmøtet og frist for innlevering av forslag blir offentliggjort i lokalpressen og i e-post til medlemmene i foreningen. Innkalling skal skje minst 14 dager før årsmøtet holdes. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar. Styret har rett til å fremme forslag etter denne fristen. Forslag(ene) sendes ut sammen med øvrige årsmøtedokumenter.

Årsmøtedokumentene sendes senest ut en uke før årsmøtet samt at disse offentliggjøres på foreningens hjemmesider.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:
- Årsberetning
- Regnskap
- Innkomne forslag
- Fastsettelse av kontingent
- Forslag til styrets budsjett
- Valg

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Unntak for dette er saker som skal behandles etter vedtektenes §§ 11 og 12 som krever en annen flertallsavgjøring.

Sak 3 Årsberetning
Årsmelding ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Framlagt årsberetning godkjennes.

Sak 4 Regnskap
Regnskap ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas.

Sak 5 Innkomne forslag
Det har ikke innkommet noen forslag.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent
Styre foreslår å følge samme satser som i 2016, men i tillegg ønskes det å innføre familiemedlemskap på kr. 300,-. Gjelder for øvrige familie i husstanden til hovedmedlemmet.

Sak 7 Forslag til budsjett
Dette ettersendes eller legges fram på årsmøtet.

Sak 8 Valg
Forslag til styre:
- Leder: Tom Helgesen (gjenvalg)
- Nestleder: Odd Ingvar Helgesen (gjenvalg)
- Kasserer: Trond Andersen (gjenvalg)
- Styremedlem: Simen Filseth (gjenvalg)
- Styremedlem: Erik Løvgren (ny)
- Styremedlem: Maria Bergli (ny)
- Styremedlem: Hans Petter Hvila (ny)

Sak 9 Eventuelt


Miljøvennlig hilsen Tom Helgesen (leder i Drammensmarkas venner)
NB! Hvis ytterdøra på Øren skole skulle være låst etter kl. 19.00, så ring 974 14 666 for å komme inn.