Drammensmarkas venner ble stiftet 14. november 2013 og har som mål å bevare Drammensmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.

Vedtekter for foreningen Drammensmarkas venner

§ 1 Navn

Foreningens navn er Drammensmarkas venner og ble stiftet 14. november 2013.

§ 2 Formål

Drammensmarkas venner har som formål å bevare Drammensmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. Foreningen er partipolitisk uavhengig og åpen for alle natur- og friluftsinteresserte personer og organisasjoner, foreninger, herunder borettslag og bedrifter, som slutter seg til foreningens vedtekter.

  Med Drammensmarka menes her friluftsområdene fra dagens byggegrense mot sør og øst inn til Garsjø i Lier kommune og Løken og Vrangen og Kleiveren og Kampenhaug i Nedre Eiker kommune i nord. Mot vest begrenses Drammensmarka av toppen på Solbergryggen (Solbergvarden og Lokkeråsen).

  Selv om foreningens primærområde er Drammensmarka, kan også andre områder i Finnemarka være aktuelle å engasjere seg i.

§ 3 Foreningens virke

Drammensmarkas venner skal:

 • Arbeide for å bevare nåværende byggegrense mot Drammensmarka.
 • Spre kunnskap om Drammensmarkas naturgrunnlag og historie.
 • Arbeide for å sikre adkomsten til Drammensmarka gjennom turveier fra bebyggelsen og inn i skogen.
 • Lage enkle sykkelveier ved hjelp av klopper, bruer etc. over de våteste områdene slik at det blir mulig med sammenhengende sykkeltraseer mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker og Lier.
 • Gi ut informasjon om Drammensmarka og være aktive i media.
 • Bidra til å ta vare på markas innhold gjennom å arbeide for å:
  • Hindre tekniske inngrep som forringer Drammensmarka som naturområde. Blant tekniske inngrep menes eksempelvis nye skogsbilveier, kraft- og strømledninger, TV-master, nye hytter og eventuelle boliger.
  • Sikre det biologiske mangfoldet.
  • Bevare vann og vassdrag mest mulig urørt.
  • Sikre det enkle friluftslivet med enkel tiltrettelegging.
  • Kviste, rydde gamle stier/ ferdselsårer slik at de igjen kan tas i bruk
  • Jobbe for å få skuterkjørt de mindre skiløypene etter store snøfall som for eksempel øvre del av Ihleløypa og den gamle skiløypa mellom Goliaten og Vrangen.
  • Påvirke beslutningstagere slik at de preparerte skiløypene i marka holder høy standard.
  • Oppnå et skogbruk som sikrer naturverdier og grunnlaget for friluftsliv.
  • Unngå unødig motorisert og støyende aktivitet i marka.
  • Bevare steder, bygninger og gjenstander i Drammensmarka av kulturhistorisk interesse.
  • Holde kjente utsiktspunkter åpne slik at de ikke gror igjen.


Foreningen vil prøve å samarbeide med andre naturvern- og friluftsorganisasjoner, idrettslag, grunneiere og annen offentlig forvaltning.

§ 4 Medlemmer

Medlemmer av foreningen er:

 1. Årsbetalende enkeltmedlemmer og organisasjoner.
 2. Æresmedlemmer.

Medlemmene har følgende rettigheter: Forslags og stemmerett på årsmøtet, kan velges til tillitsverv og er med å støtte foreningens arbeid.

§ 5 Styret

Styret består av tre til syv medlemmer, leder, nestleder, kasserer, og to til fire styremedlemmer som velges for to år.

Styret kan oppnevne fagutvalg eller arbeidsgrupper.

§ 6 Styrets plikter

Styret innkaller til foreningens årsmøte. Styre- og medlemsmøter holdes så ofte lederen eller minst to styremedlemmer finner det nødvendig. Forøvrig kan det innkalles til styremøte når tre av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styret utarbeider en årlig arbeidsplan. Styret utarbeider årsberetning som legges fram for godkjenning på årsmøtet. Den styret bemyndiger, fører regnskapet, sørger for å innkassere kontingenten og fører medlemsoversikt. Styret forvalter foreningens midler, i større saker etter årsmøtets vedtak.

§ 7 Kontingent og medlemskap

Kontingenten skal betales forskuddsvis pr. kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.


Skylder et medlem kontingent, er det ikke valgbart og har ikke stemmerett.

Medlemmer som skylder kontingent for flere år, kan strykes av styret. Medlemmer som beviselig motarbeider foreningens interesser, kan strykes som medlemmer etter at en slik beslutning er godkjent av årsmøtet. Utmelding av foreningen bør skje skriftlig og forfalt kontingent betales. Kollektivt medlemskap (organisasjoner, foreninger, borettslag og bedrifter) gir 1 (en) stemme på årsmøtet.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Dato for årsmøtet og frist for innlevering av forslag blir offentliggjort i lokalpressen og i e-post til medlemmene i foreningen. Innkalling skal skje minst 14 dager før årsmøtet holdes.
 

Foreningens styre:

Tom Helgesen (leder)

Simen Filseth (nestleder)

Trond Andersen (kasserer)

Maria Bergli (styremedlem)

Hans Petter Hvila (styremedlem)

Gro Solbakken (styremedlem)

Glenn Østerud (styremedlem)