Onsdag 30. mars kl. 18.00 er alle interesserte invitert til et spennende lysbildeforedrag på Landfallhytta av nestoren blant Drammens naturfotografer, Devegg Ruud. Tittelen er ”Marka sett med mitt Tredje øye”, og her er det mange blinkskudd fra Devegg som har travet rundt i Drammensmarka til alle årstider siden han var liten gutt. Det vil bli servert kaffe og kake til alle fremmøte, og både foredraget og serveringen er gratis. Fint med en mail eller fra de som veit de kommer av hensyn til serveringen. Etter foredraget, rundt kl. 19.00, vil selve årsmøtet starte, og her er alle medlemmer som betalt kontingenten for 2021 velkomne. Innkalling, årsberetning og budsjett for 2022 ligger vedlagt. Innkalling til årsmøte 2022
Hjertelig velkommen!
Hilsen styret i Drammensmarkas venner

Tid: Onsdag 11.03.2019 kl 18.00

 

Sted: Landfallhytta.

 

Dagsorden:

 

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Dato for årsmøtet og frist for innlevering av forslag blir offentliggjort i lokalpressen og i e-post til medlemmene i foreningen. Innkalling skal skje minst 14 dager før årsmøtet holdes.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar.

Styret har rett til å fremme forslag etter denne fristen. Forslag(ene) sendes ut sammen med øvrige årsmøtedokumenter.

Årsmøtedokumentene sendes senest ut en uke før årsmøtet samt at disse offentliggjøres på foreningens hjemmesider.

 

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1.            Årsberetning

2.            Regnskap

3.            Innkomne forslag

4.            Fastsettelse av kontingent

5.            Forslag til styrets budsjett

6.            Valg

 

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Unntak for dette er saker som skal behandles etter vedtektenes §§ 11 og 12 som krever en annen flertallsavgjøring.

 

Sak 3 Årsberetning

Årsmelding ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Framlagt årsberetning godkjennes.

 

Sak 4 Regnskap

Regnskap ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas.

 

Sak 5 Innkomne forslag

Under § 8 Årsmøtet ønsker styret at saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars, og ikke 1. februar slik det står nå. Forslag til vedtak: Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

 

Sak 6 Fastsettelse av kontingent for 2020

Forslag om at størrelsen på årskontingenten holdes på samme nivå som i 2019, men at vedtaket blir gyldig for to år av gangen. Da kan kontingenten sendes ut mye tidligere hvert år..

 

 Sak 7 Forslag til budsjett

Budsjett ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 vedtas.

 

Sak 8 Valg

Forslag til styre

Leder: Tom Helgesen (gjenvalg)

Nestleder: Simen Filseth (gjenvalg)

Kasserer: Trond Andersen (gjenvalg)

Styremedlem: Maria Bergli (tar ikke gjenvalg)

Styremedlem: Kjersti Hedenstad (ny)

Styremedlem: Hans Petter Hvila (gjenvalg)

Styremedlem: Gro Solbakken (gjenvalg)

Styremedlem: Glenn Østerud (ny)

 

Sak 9 Eventuelt

 

Drammen 19.02.20    Tom Helgesen (styreleder DMV)

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I DRAMMENSMARKASVENNER

Tid: Torsdag 30.03.2016 kl 19.00
Sted: Øren skole, Hotvetveien 100, 3023 Drammen. Møterommet blir merket fra hovedinngangen.

                                   


Tirsdag 29 mars kl 1900 arrangerer Drammensmarkas venner årsmøte på Øren skole.