Tid: Onsdag 11.03.2019 kl 18.00

 

Sted: Landfallhytta.

 

Dagsorden:

 

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Dato for årsmøtet og frist for innlevering av forslag blir offentliggjort i lokalpressen og i e-post til medlemmene i foreningen. Innkalling skal skje minst 14 dager før årsmøtet holdes.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar.

Styret har rett til å fremme forslag etter denne fristen. Forslag(ene) sendes ut sammen med øvrige årsmøtedokumenter.

Årsmøtedokumentene sendes senest ut en uke før årsmøtet samt at disse offentliggjøres på foreningens hjemmesider.

 

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1.            Årsberetning

2.            Regnskap

3.            Innkomne forslag

4.            Fastsettelse av kontingent

5.            Forslag til styrets budsjett

6.            Valg

 

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Unntak for dette er saker som skal behandles etter vedtektenes §§ 11 og 12 som krever en annen flertallsavgjøring.

 

Sak 3 Årsberetning

Årsmelding ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Framlagt årsberetning godkjennes.

 

Sak 4 Regnskap

Regnskap ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas.

 

Sak 5 Innkomne forslag

Under § 8 Årsmøtet ønsker styret at saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars, og ikke 1. februar slik det står nå. Forslag til vedtak: Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.

 

Sak 6 Fastsettelse av kontingent for 2020

Forslag om at størrelsen på årskontingenten holdes på samme nivå som i 2019, men at vedtaket blir gyldig for to år av gangen. Da kan kontingenten sendes ut mye tidligere hvert år..

 

 Sak 7 Forslag til budsjett

Budsjett ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 vedtas.

 

Sak 8 Valg

Forslag til styre

Leder: Tom Helgesen (gjenvalg)

Nestleder: Simen Filseth (gjenvalg)

Kasserer: Trond Andersen (gjenvalg)

Styremedlem: Maria Bergli (tar ikke gjenvalg)

Styremedlem: Kjersti Hedenstad (ny)

Styremedlem: Hans Petter Hvila (gjenvalg)

Styremedlem: Gro Solbakken (gjenvalg)

Styremedlem: Glenn Østerud (ny)

 

Sak 9 Eventuelt

 

Drammen 19.02.20    Tom Helgesen (styreleder DMV)